Такса за справка

14.10.2013

Справката се отнася за цялата страна, като считано от 01.05.2023 г. нейната цена е в размер на 24.00 лв. с ДДС, платима по специално предназначена за целта сметка:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

IBAN: BG98 CECB 9790 1081 0349 01 (Сметката НЕ Е бюджетна)

BIC: CECBBGSF

Получател: Камара на частните съдебни изпълнители

Основание за плащане: <№ на искане> (Пример: РД32342И).

(Внимание: В основанието за плащане на платежното нареждане посочвате единствено и само генерираният номер на искане! Не можете да платите две искания с едно платежно нареждане! За всеки номер на искане трябва да има отделно плащане!)