Процедура

Централния регистър на длъжниците предоставя възможност за подаване на искане за справки от Физически и Юридически лица. 

Справки от Регистъра на длъжниците се извършват както за лицето, което е подало искането (лично или чрез пълномощник), така и за търговци и други юридически лица, независимо кой е молителят. Съобразявайки изискванията на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) по отношение на едноличните търговци, когато молителят е лице различно от търговеца, могат да се правят справки само по техния ЕИК, не и по ЕГН на физическото лице.

Регистърът има опция и за абонамент на корпоративни клиенти при условията на закона за защита на личните данни и след предварително одобрение и сключване на договор с Камарата на частните съдебни изпълнители.