Справки

Всеки гражданин или юридическо лице може да получи справка за наличието или не на висящи изпълнителни дела срещу него в кантората на който и да било ЧСИ на територията на страната. Справката се отнася за цялата страна.

Справки от Регистъра на длъжниците се извършват, както за лицето, което е подало искането (лично или чрез пълномощник), така и за търговци и други юридически лица, независимо кой е молителят. По отношение на едноличните търговци, когато молителят е лице различно от ЕТ, могат да се правят справки само по техния ЕИК, не и по ЕГН на физическото лице.

Считано от 01.05.2023 г., цената на услугата „Предоставяне на справка от ЦРД” е в размер на 24.00 лв с вкл. ДДС, платима по специално предназначена за целта сметка на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Справката се издава по процедура, която включва подаване на предварително искане.

Частният съдебен изпълнител издава справка, която важи за цялата страна. Една справка важи за едно лице – юридическо или физическо. Справката има единствено и само информативен характер за наличието или не на вписване в Регистъра към посочения в нея момент и не поражда никакви права, задължения или отговорности за издалия я съдебен изпълнител, за Камарата на частните съдебни изпълнители или за трети организации и лица.

  • Справка по искане от физическо лице за себе си
  • Справка по искане от физическо лице за юридическо лице
  • Справка по искане от физическо лице за друго българско или чуждестранно физическо лице (Внимание: Тази справка е възможна само при изрично упълномощаване с нотариално заверено пълномощно! За чуждестранни лица в искането се посочват трите имена и ЛНЧ. Ако чужденецът не разполага с ЛНЧ, то справката се издава само по трите му имена)
  • Справка по искане от физическо лице за чуждестранно юридическо лице (Внимание: В искането се посочва само името на чуждестранното юридическо лице)
  • Справка по искане от юридическо лице за себе си
  • Справка по искане от юридическо лице за българско или чуждестранно физическо лице (Внимание: Тази справка е възможна само при изрично упълномощаване с нотариално заверено пълномощно! За чуждестранни лица в искането се посочват трите имена и ЛНЧ. Ако чужденецът не разполага с ЛНЧ, то справката се издава само по трите му имена)
  • Справка по искане от юридическо лице за друго юридическо лице
  • Справка по искане от юридическо лице за чуждестранно юридическо лице (Внимание: В искането се посочва само името на чуждестранното юридическо лице)