Важна информация

14.10.2013

Такса за справка

Справката се отнася за цялата страна, като считано от 01.05.2023 г. нейната цена е в размер на 24.00 лв. с ДДС, платима по специално предназначена за целта сметка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА IBAN: BG98 CECB 9790 1081 0349 01 (Сметката НЕ Е бюджетна) BIC: CECBBGSF Получател: Камара на частните съдебни изпълнители Основание за плащане: <№ на искане> (Пример: РД32342И). (Внимание: В основанието за плащане на...

13.10.2013

Издаване на справка от ЦРД

Издаването на справки от ЦРД става във всяка кантора на частен съдебен изпълнител в страната, както и в Камарата на ЧСИ. Справката обхваща всички изпълнителни дела, образувани при частни съдебни изпълнители.