За регистъра

Централният регистър на длъжниците /ЦРД/ към Камарата на Частните съдебни изпълнители на Република България представлява централизирана база данни на заведените в страната изпълнителни дела при частни съдебни изпълнители. Справка от регистъра може да бъде издадена в кантората на всеки частен съдебен изпълнител, а за корпоративни клиенти при условията на закона за защита на личните данни и след предварително одобрение и сключване на договор с Камарата на частните съдебни изпълнители чрез отдалечен електронен достъп до регистъра.  

Камарата на ЧСИ създаде и поддържа електронен Централен регистър на длъжниците /ЦРД/. Той представлява национална база данни на заведените в страната изпълнителни дела при частните съдебни изпълнители в Република България. Регистърът има  две основни цели. 

От една страна, всеки частен съдебен изпълнител може веднага да провери дали длъжник по образувано при него изпълнително дело има заведени дела при друг съдебен изпълнител. Това повишава ефективността на изпълнението и намалява разходите по производството, както за взискателите, така и в крайна сметка за длъжника, тъй като не се налага няколко съдебни изпълнители да извършват изпълнение срещу едно и също имущество.

От друга страна, регистърът е от голяма полза на всички кредитни и финансови институции, които могат да проверят предварително статуса на лицето, кандидатстващо за кредит или вече получило такъв, както и на бизнеса и гражданите при сключване на всякакви сделки и договори. Разбира се, тази база данни представлява интерес и за редица държавни институции и съдилища. Понастоящем в ЦРД са въведени данните за длъжниците по близо 1.5 милиона изпълнителни дела, като целта на Камарата на частните съдебни изпълнители е да поддържа актуална информацията за 100 процента от длъжниците в страната.

Убедени сме, че този регистър ще допринесе за още по-високи резултати на съдебното изпълнение в България, както и ще подпомогне бизнеса и финансовите институции в страната.

Преди да се въведе институтът на частния съдебен изпълнител у нас, банките при отпускането на кредити и някои държавни и общински органи при процедури за обществени поръчки, изискваха кандидатът да представи удостоверение за заведени изпълнителни дела срещу него от съдебно-изпълнителната служба при съответния районен съд, където е регистрирано лицето. При липса на национална база данни подобно удостоверение бе лишено от практическа стойност доколкото то не отразява  заведени изпълнителни дела в други райони на страната. Със създаването на ЦРД, този въпрос е разрешен.

Как функционира ЦРД?

Всеки гражданин или юридическо лице може да получи справка за наличието или не на висящи изпълнителни дела срещу него в кантората на който и да било ЧСИ на територията на страната. В седалището на Камарата също се издават справки, включително на органи на прокуратура, полиция и съд.

Справката се отнася за цялата страна, като считано от 01.05.2023 г. нейната цена е в размер на 24.00 лв. с вкл. ДДС, платима по специално предназначена за целта сметка на КЧСИ.

Справки от Регистъра на длъжниците се извършват както за лицето, което е подало искането (лично или чрез пълномощник), така и за търговци и други юридически лица, независимо кой е молителят. Съобразявайки изискванията на Закона за защита на личните данни по отношение на едноличните търговци, когато молителят е лице различно от търговеца, могат да се правят справки само по техния ЕИК, не и по ЕГН на физическото лице.

Регистърът има опция и за абонамент на корпоративни клиенти при условията на закона за защита на личните данни и след предварително одобрение и сключване на договор с Камарата на частните съдебни изпълнители.