Възможности на профила

Тази регистрация предоставя възможност за:

  • Получаване на една или повече справки с едно искане;
  • Добавяне сътрудници, без да е необходимо те да минават през целия процес на регистрация;
  • Списък на всички искани и издадени справки от корпоративния потребител и добавените сътрудници.

    Внимание: Само корпоративният потребител ще може да вижда всички издадени справки! Сътрудниците, ще могат да виждат само собствените си справки

  • Изтегляне на издадените фактури
  • Проследяване на история на влизанията в системата

    Внимание: Само корпоративният потребител ще може да вижда историята на всички сътрудници, влизали в системата. Те ще виждат само собствената си история

  • Блокиране на сътрудници при необходимост.

Регистрация на корпоративен клиент

Минимум 3 символа включващи a-z, 0-9, '_'
Минимум 6 символа
Регистрация

Характеристики на профила

Корпоративни клиенти са всички банкови и небанкови финансови институции, застрахователни и лизингови компании, агенции за приходи и други лица с необходимост да извършват множество справки. Всички те могат да се регистрират и да получават справки за наличието или не на висящи изпълнителни дела, чрез отдалечен електронен достъп, без необходимост от издаване на справките от частен съдебен изпълнител. Справката се отнася за цялата страна. Справки от Регистъра на длъжниците се извършват за търговци, физически и юридически лица. Корпоративните клиенти, ще получават отдалечен електронен достъп при стриктно спазване на закона за защита на личните данни, след предварително одобрение от Камарата на частните съдебни изпълнители и сключване на договор. Обработката на личните данни от корпоративния клиент само според изискванията и целите на закона подлежи на последващ контрол от камарата.

Цената на услугата „Предоставяне на справка от ЦРД” зависи от броя на издадените справки през месеца и се заплаща в края на месеца по специално предназначената за целта сметка на Камарата на частните съдебни изпълнители. Корпоративните клиенти ще заплащат и годишна такса за управление. Конкретните цени се определят от „Тарифа за таксите на услугите от ЦРД“ приета с решение на съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители.