Възможности на профила

Тази регисрация предоставя възможност за:

  • Създаване на искане за справка;
  • Списък на всички искани и издадени справки от Вас;
  • Статус на справка;
  • Информация за плащания;
  • Издадени фактури
  • История на влизанията в системата

Регистрация на физическо/юридическо лице

Минимум 3 символа включващи a-z, 0-9, '_'
Минимум 6 символа
Регистрация

Характеристики на профила

Всеки гражданин или юридическо лице може да получи справка за наличието или не на висящи изпълнителни дела срещу него в кантората на който и да било ЧСИ на територията на страната. Справката се отнася за цялата страна.

Справки от Регистъра на длъжниците се извършват, както за лицето, което е подало искането (лично или чрез пълномощник), така и за търговци и други юридически лица, независимо кой е молителят. По отношение на едноличните търговци, когато молителят е лице различно от ЕТ, могат да се правят справки само по техния ЕИК, не и по ЕГН на физическото лице.

Цената на услугата „Предоставяне на справка от ЦРД” е в размер на 24.00 лв. с вкл. ДДС, платима по специално предназначена за целта сметка на Камарата на частните съдебни изпълнители.